سنسور پیکاپ دور شمار PICKUP

سنسور های پیکاپ یا سنسور دور شمار جهت شمارش دندانه های چرخ دنده، دنده فراویل استفاده میشود

Call Now Button