سنسور اسکنر ایمنی

سنسورها یا میکرو سویچ های امنیت یا امرجنسی که در محیط ها یا دستگاهای پر خطر برای ایمنی انسان یا خود دستگاه استفاده میشود

Call Now Button